பேச்சு:இலங்கைத் துணை இராணுவக் குழுக்களின் குற்றச்செயல்களை விக்கிலீக்ஸ் வெளியிட்டது