2009 மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது - Other languages